Plaatselijk Belang

Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga

Op deze pagina wordt alle informatie mbt de Plaatselijke Belangen gepubliceerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga

‘Vereniging Plaatselijk Belang is uw belang’

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga behartigd de belangen van deze dorpen richting de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zijn wij gesprekspartner van het college van B&W en de gemeentelijk dorpencoördinator. Wij maken ons sterk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpen.

Wij houden ons o.a. bezig met:

 • Staat van onderhoud van de wegen en de groenvoorzieningen in onze dorpen
 • Verkeersveiligheid
 • Buurtbus
 • Financiële ondersteuning onderhoud AED kastjes
 • Organisatie Koningsdag viering
 • Organisatie dodenherdenking 4 mei

  Contactgegevens:

Mailadres: pl.bel.sms@gmail.com

Telefoonnumer: 06-38166937  (Reinier de Jong, voorzitter)

Bestuur: 

 • Reinier de Jong                      voorzitter
 • Sandra Loek                          penningmeester
 • Renske Tjeerdsma                  secretaris
 • Thea Stornebrink                    algemeen bestuurslid
 • Gerard Hetebrij                      algemeen bestuurslid
 • Rina Veenstra                        algemeen bestuurslid

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervangen gas- en waterleidingen Grindweg tussen de huisnummers 24 en 94 Door Liander en Vitens
Inhoud presentatie
1.Over Vitens 2.Omvang project 3.Complicerende factoren 4.Inhoud project 5.Planning werkzaamheden 6.Aandachtspunten werkzaamheden 7.Vragen t.a.v. de werkzaamheden 8.Tot slot
1 Over Vitens
• Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in vijf provincies. • Levering van 330,9 miljoen m3 drinkwater • Met 96 productiebedrijven, 49.000 kilometer waterleidingnet en 3.000 hectare waterwingebied is Vitens nadrukkelijk aanwezig in de boven- en ondergrond. • 105 gemeenten en 5 provincies zijn aandeelhouder. • Circa 1400 medewerkers. Vijf kantoorlocaties. • Netto omzet € 356,9 (in 2017) miljoen en € 118 miljoen aan investeringen, waarvan 102 miljoen aan boven- en ondergrondse productie/leveringsmiddelen
2 Omvang project
Omvang project detail nr 26
Omvang project detail nr 94
3 Complicerende factoren project
• Onderlinge afstanden nutsvoorzieningen en riool – Zie Klic in relatie tot combitracé (kabels bovenop de leidingen) – Afstand riool 1 meter en persriool 2 meter • Minimale afstanden tot bomen en struiken – 2 meter afstand tot bomen en niet onder struiken • Bij voorkeur niet onder parkeerplaatsen – Afsluiters en brandkranen lastig te bedienen – Bijkomende schade in geval van lekkage • Leidingen niet onder trottoirbanden
Klic inclusief en zonder kabels
Combitracé (zo zou het moeten)
4 Vervangen waterleidingen
Detail ontwerp t.h.v huisnr 90A
Vervangen aansluitleidingen Huisnummer O/S Aanvullende informatie 15 s Aarding controleren 17 deels saneren begin is koper maar invoer naar binnen is 25 HPE 19 s 21 s Aarding controleren 23 s 27 deels saneren begin is koper maar invoer naar binnen is 25 HPE 28 s 29 s Aarding controleren 30 s 31 s Aarding controleren 32 s Aarding controleren 33 s Aarding controleren 35 s 43 s Aarding controleren 47 s Aarding controleren 49 s Aarding controleren 60 s begin is koper maar invoer naar binnen is 16 PVC 66 s Aarding controleren 72 s 88 deels saneren begin is 25 HPE/25PVC maar invoer naar binnen is 1/2" PVC 90A deels saneren begin is 25 HPE maar invoer naar binnen is 13 PVC 94A deels saneren begin is 3/4" koper maar invoer naar binnen is 1/2" PVC
Voorbeeld deels saneren nr. 17
Aarding controleren
• Huisnummers 15, 21, 29, 31, 32, 33, 43, 47 49 en 66 • Elektrische installaties zijn sinds 1975 verplicht voorzien van één of meer aardlekschakelaars. • Naast geaarde stopcontacten zijn bad, douche en andere metalen delen als radiatoren op aarding aangesloten. • Bij kortsluiting of blikseminslag vloeit de energie weg via de aarde en schakelt de aardlekschakelaar de bijbehorende groep uit. • De aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een metalen aardelektrode in de grond, maar bij oudere installaties kan de koperen waterleiding als aarding zijn gebruikt.
Aarding op WL en slaan aardpen
5 Planning werkzaamheden
• Leggen noodleiding van 24 t/m 80: week 25 en 26 • Overzetten 24 t/m 80 op noodleiding: week 27 en 28 • Leggen water en gas van 24 t/m 80: week 28 t/m 36 • Vakantie week: 32 t/m 34 • Overzetten 24 t/m 80 op nieuwe leiding: week 37 en 38 • Leggen noodleiding van 86 t/m 94: week 39 • Overzetten 86 t/m 94 op noodleiding: week 40 • Leggen water en gas van 86 t/m 94: week 41 en 42 • Overzetten 86 t/m 94 op nieuwe leiding: week 43 • De gehele periode zullen er verkeersmaatregelen worden getroffen
6 Aandachtspunten werkzaamheden
• Parkeren voor de deur is minder vanzelfsprekend • Woningen blijven bereikbaar • Grindweg blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten • Tijdens de vakantieperiode is er niets meer te zien dan de werkplek van de aannemer. • Er is een parkeerplaats die niet zo maar buiten gebruik kan worden genomen zonder dat er een alternatief is.
7 vragen t.a.v. de werkzaamheden
• Groen uit de perken wordt gerooid. Indien er mensen (b.v. de hovenier) zijn die belang hebben bij een paar of heel veel planten dan moeten ze weg zijn voordat wij beginnen (zie planning). • Hekje in voortuin huisnummer 26 • Grond wordt deels (een paar honderd m3) vervangen door zand zodat we de parkeerplaatsen in goede staat terug kunnen brengen. Hebben er mensen belang bij grond? • Ruimte voor een werkplek en opslag van de aannemer?
8 Tot slot
• Werkzaamheden in huis, de straat en/of de omgeving zijn noodzakelijk maar veroorzaken (over)last. • U kunt de monteurs (voorman Marcel van Summeren) van de uitvoerende aannemer Baas B.V. aanspreken op de werkzaamheden en/of hun gedrag. • Komt u er niet uit met de monteurs dan is Jelle Algra (tel. 06-51331246), uitvoerder bij Baas B.V. het aanspreekpunt. • Mocht u van mening zijn dat zowel de monteurs als de uitvoerder uw klachten/opmerkingen niet serieus nemen dan is het van belang dat u Vera of mij inschakelt. • Telefoonnummer Vera Tuinhof 06-12108696 • Telefoonnummer Michel Hupkens 06-22296275; michel.hupkens@vitens.n

JAARVERSLAG 2017
 

Maart 2017/ Jaarvergadering 2017 en schoonmaakavond.

In maart was onze jaarvergadering met als gastsprekers Wimke van der Veen  van Timpaan ouderenwerk
 
PB heeft ook weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel rommel uit de bermen verzameld vooral langs de Lemsterweg  bij de visstijgers. 

Mei 2017/ Dodenherdenking.

Op 4 mei organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk. Dit jaar was de opkomst erg groot. Bijzonder was dat de dochter en kleindochter  van de heer Van der Weele aanwezig waren. De heer van Weele is  kort voor de herdenking overleden. PB  heeft dit jaar de rozen verzorgt, iedereen kon een roos bij het monument leggen. De wethouder en enkele kinderen van de Aventurijn legden samen een krans.

 

Verkeer & Groen

Digitale snelheidsmeter
De digitale snelheidsmeter is dit jaar een aantal maanden niet in gebruik geweest door storingen, deze zijn verholpen en de snelheidsmeter heeft afgelopen periode weer in onze dorpen gehangen.  Resultaten hebben we helaas niet. Door nieuwe storingen konden de resultaten niet worden uitgelezen. We concluderen  echter zelf dat er nog steeds veel te hard gereden wordt in onze dorpen.

Kanoroute
Het PB heeft gesproken met de SOV, Sbb en de gemeente omtrent de kanoroute . De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld aan de SOV  en zij hebben langs de route nieuwe stijgers en borden geplaatst.

Publicatieborden
Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed. Er worden regelmatig borden gemaakt en opgehangen.

Dorpsvisie

Er is afgelopen jaar veel contact geweest met de gemeente met betrekking tot parkeerruimte. Bij de Oldelaamsterbrug  is de parkeerplaats vernieuwd zodat er meer parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Munnekeburen krijgt meer parkeergelegenheid op de locatie van de speeltuin; ongeveer 18 plekken. In Scherpenzeel hebben we het afgelopen jaar geen klachten meer gehad over het parkeren op de Kragge en de Ribbe.

 

Woonvisie

het PB heeft bezwaar ingediend bij de gemeente omtrent de rode contonur

            Plaatselijk belang geeft aan waar behoefte aan is en geeft aan:

 • er is behoefte aan doorstroomwoningen;
 • de huidige vorm van de rode contour  voldoet niet, invulling van de ruimte binnen de rode contour aan de noordzijde lijkt niet haalbaar;
 • liever zien wij uitbreiding van de wijk aansluitend aan de dorpskern  (noordzijde van “de Kragge”), deze grond liggen nu buiten de rode contouren.
 • er liggen geen concrete plannen voor de bouw van meerdere woningen.

               kort samengevat inzake Munnekeburen:

 • er nog voldoende ruimte is voor woningbouw binnen de rode contour

 

Overige activiteiten

PB heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht, zoals de thema avonden van de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote Veenpolder, gebruikersroep Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomsten van de Kuiertocht en  Gebiedsontwikkeling Rottige Meente.

 

Datum             : 14-03-2018
Plaats               : Munnekeburen-Polderhuus
Notulist           : Renske Tjeerdsma

Bijlagen: Notulen jaarvergadering 2017 / Jaarverslag 2017-2018     

Aanwezige bestuursleden: Reinier de Jong, Rina Veenstra, Renske Tjeerdsma, Thea Stornebrink, Sandra Loek, Rick Bockhorst

Afwezige bestuursleden:  Gerard Hetebrij

 

nr.

notulen

Actie door:

       

Notulen jaarvergadering PB-SMS

 

1.

Opening

De voorzitter Reinier de Jong opent de vergadering.

Er gaan presentielijsten rond onder alle aanwezigen .

 

2.

Vaststellen agenda

 

3.

Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2017

 • Geen op- en aanmerkingen over de notulen. Bij deze zijn ze aangenomen.

 

4.

Jaarverslag 2017-2018

 • Rina Veenstra doet mondeling verslag van onze aciviteiten van het afgelopen jaar. Het jaar verslag is als bijlage in te zien en wordt geplaatst op de website van de Veenletters.
 • Er is een vraag uit het publiek over de rode contouren die we aanhalen (zie jaarverslag). PB heeft ervoor gepleit om de mogelijkheden om nieuw bij te kunnen blijven bouwen in onze dorpen, als optie aan te houden. Er kwam echter een vraag vanuit de aanwezigen in hoeverre dit aansluit bij onze dorpenvisie, waarin hierover niets genoemd wordt. PB geeft aan dat het altijd kan zijn dat niet iedereen dit standpunt deelt. Indien er nadere uitleg over wordt gewenst kan men zich altijd tot het bestuur wenden.
 • Een andere vraag vanuit de aanwezigen is of het realiseren van een woonerf ook tot de actiepunten van het PB behoort. En of dit ook te maken heeft met de rode contouren. Dit is een ander punt, maar indien er wensen voor het realiseren van een woonerf zijn vanuit de gemeenschap, kan het PB altijd aangewend worden om hierover mee te denken.

 

5.

Verslag van de penningmeester

Sandra Loek doet verslag. Het verslag is te zien op groot scherm en ligt ter inzage op de tafels voor aanwezigen. Gevraagd wordt waar het overgebleven subsidiebedrag van het Mienskipfonds nu is. Het Mienskipfonds heeft subsidie afgegeven voor het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek van cafe de Veehandel (voor herbestemming). Dit speelde in 2016-2017 en is tijdens de vorige ledenvergadering ook aan bod gekomen. Het advies dat volgde uit het haalbaarheidonderzoek was negatief en er is een bedrag overgebleven. De penningmeester geeft aan dat dit bedrag apart is gezet omdat het kan zijn dat de subsidie weer terug wordt gevraagd.  Er volgt nog een vraag over waarom er relatief veel geld is uitgegeven voor een dergelijk haalbaarheidsonderzoek . PB geeft aan dat zij belang hechtten aan het investeren in het mogelijk opknappen van dit monumentale pand aangezien het een toonaangevend pand is van de entree van één van onze dorpen.  Er is vanuit andere aanwezigen ook steun en begrip voor het ondernomen plan en de achteriggende beweegredenen.

 

 

6.

Verslag van de kascontrole commissie

Anja Dragt en Inge Thomas zaten afgelopen jaar in de kascontrolecommissie en hebben de boekhouding goedgekeurd. Ze zijn helaas afwezig om te kunnen toelichten. Voor komend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Hilgina Hakvoort en Inge Thomas.

 

 

 

7.

Bestuursverkiezing

Rick Bockhorst wordt voorgesteld als nieuw lid.

We zoeken nog een nieuw bestuurslid uit Spanga, aangezien Spanga niet meer vertegenwoordigd wordt in het bestuur.

 

 

8.

Mededelingen van het bestuur

 • Rondleiding Burgemeester

In het kader van de kennismakingstour van onze nieuwe burgemeester heeft PB de burgemeester en delegatie op 30 september mogen rondleiden in onze dorpen en in het bijzonder ons natuurgebied de Rottige Meente. Ze zijn ontvangen bij Ale Bakkers Broggien en van daaruit in de boot van SBB gestapt. Bij het informatiepunt van SBB heeft de SOV onder andere verteld over de nieuwe kanoroute. Titi Zaadnoordijk heeft een gedicht voorgedragen. De tocht is daarna voortgezet tot aan de Scheenesluis en van daar uit te voet richting eindpunt Oldelaamsterbrug waar de bus klaar stond om de delegatie te laten hervatten van de bustour.

 • Nieuwe banken

De Rabobank heeft drie nieuwe banken geschonken omdat de oude bankjes aan vervanging toe waren.  Ze zijn vervangen door ijzeren banken; één langs de Helomavaart  en één achter de kerk in M’buren. Er is ook een bankje geplaats in   Scherpenzeel  aan het Voetpad vlakbij de Pieter Stuyvesantweg.

 • Geluidsinstallatie Polderhuus

Er is geld uit het polderfeest beschikbaar gesteld voor een mobiele geluidsinstallatie. PB SMS, Nijetrijne en Langelille hebben tevens subsidie aangevraagd bij het dorpenfonds. Uiteindelijk zijn daar een nieuwe (vaste) installatie voor het Polderhuus en twee mobiele installaties voor aangeschaft.

 • Entree dorpen

Helaas is het nog niet gelukt om de entree van de dorpen op te kanppen en opnieuw in te richten. Dit heeft te maken met vertraging bij de gemeente. Dit heeft als voordeel dat het opknappen/aanpakken van de dorpsingangen nu samen kan gaan met een groter plan van de gemeente voor het herinrichten van de dorpen. Tevens met het oog op verkeersveiliger maken van de dorpen. Men wil de snelheid van het verkeer uit de dorpen halen.

 • Kanoroute Scheene

Er is door de SOV, SBB en het PB subsidie aangevraagd om een  kano route te realiseren op de Scheene. Dat is gelukt! Er zijn nieuwe stijgers en borden geplaatst.  Er is een bedrijf in Langelille waar je de kano’s  kunt huren. 20 April 2018 is de opening van de nieuwe kano route.

De Grote Kanoroute heeft zelf via de Gemeente en SBB geld gekregen om een aantal stijgers te vernieuwen.

 • Schoonmaakavond: 11 april 2018

 

We vragen vrijwilligers voor de schoonmaakavond. Opgeven kan bij Alie Jonkman en Sippie Schaap.

 • Speeltuin Munnekeburen

De heer Ernst (Peter) heeft de grond verkocht aan Nico van Wegen, Flip Boer en Koos Esser (Buren). De voorgenomen camperplekken zijn van de baan.

Het PB is momenteel bezig met de aanvraag van subsidies en het doen van offertes.

Het Mienskips fonds, Bercoopfond, Rabofonds, Jantje Beton, VSB fonds,  Vermileon, Gemeente,  zijn partijen die zouden kunnen bijdragen.

Het PB s ook bezig met het aanvragen van vergunningen.

De gemeente wil een deel van de kavel kopen voor parkeergelegenheid. Er komen dan ongeveer 18 parkeerplekken. De gemeente gaat dit zelf aanleggen. Buren zullen binnenkort uitgenodigd worden, door de Speeltuincommissie voor overleg.

 • Whatsapp buurtpreventie

Afgelopen jaar is er een werkgroep in het leven geroepen om in de groote veenpolder dekking te kunnen geven voor de whatsappbuurtpreventie. Inmiddels zijn er vooral subgroepen, waarvan de beheerders in een speciale ‘beheerdersgroep’ zitten.  De afgelopen weken zijn de groepen al goed ingezet en er zijn inmiddels buurtpreventiebordjes geplaatst. Er wordt nog een oproep gedaan te letten op de huisregels die bij de preventiegroepen gelden.

 

 

9.

Wijkagent Jan Kroezen

Jan Kroezen is helaas afwezig. We vragen hem om een jaarverslag te doen, dit kunnen we plaatsen op de Website van de Veenletters, of  in de Veenletters zelf.

 

 

10.

Rondvraag

 • De vraag is of er een kluunsteigertje aangelegd kan worden onder Ale Bakkers bruggetje. We gaan dit navragen bij SBB, bij Roel Vriezema.
 • De vraag is of er nog werk wordt gemaakt van de wens een rotonde aan te leggen bij Spanga ter hoogte van café de Veehandel. Dit speelt nu en wordt meegenomen in het advies voor de herinrichting van de N351.
 • Aangekaart wordt om het pad langs de Scheene in Scherpenzeel op te knappen.
 • Er is een wens om van de straten bij de Ribbe en de Kragge in Scherpenzeel  in te richten als woonerf . Ook wordt het terugkerende parkeerprobleem ter sprake gebracht. PB gaan het opnieuw weer bespreken met de gemeente. PB is momenteel druk bezig om samen met de gemeente te kijken naar de verkeersveiligheid en kijken of PB knelpunten in kaart kan brengen. PB nodigt de buurt bij deze uit om eens samen om de tafel te zitten. PB kan een schakel tussen de wijk en de gemeente zijn.
 • Ten slotte de vraag of en wanneer er iets gaat gebeuren aan de bermen in Spanga. PB  gaat hier opnieuw navraag naar doen, want het duurt lang. Er is nu geen duidelijkheid over wanneer er iets aan de bermen wordt gedaan.

 

 

 

11.

Gastspreker Brandweer

 • Brandweer Fryslan is uitgenodigd om iets over hun werkzaamheden en brandpreventie te vertellen.

 

 

 

13.

Sluiting

 

 

buurtpreventie

buurtpreventiebuurtpreventie

Notulen jaarvergadering PB-SMS 29 maart 2017

 

1.            Opening

Reinier opent de vergadering

Er gaan presentielijsten gaan rond onder aanwezige leden.

               

2.            Vaststellen agenda

Er is een kleine wijziging:

·         Nieuw punt op de agenda: ouderenwerk Timpaan: Wimke van der Veen (punt) 4

·         Geen inbreng vanuit de leden 

·          

3.            Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2016

De notulen waren uitgeprint voor inzage, maar zijn helaas niet aanwezig. Ze kunnen nagelezen worden op de website van de Veenletters. De notulen staan geprojecteerd op het grote scherm zodat men dit kan lezen.  Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.             

 

4.            Ouderenwerkwerk Wimke van der Veen

Wimke van der Veen werkt bij Timpaan ouderenwerk, waar zij ouderenadviseur is. Ze gaat op huisbezoek bij ouderen en onderzoekt wat hun wensen zijn.

Er zijn ook seniorenvoorlichters, die ouderen kunnen bijstaan bij praktische dagelijkse administratieve zaken.  Ook voert Timpaan activerende huisbezoeken uit met als doen mensen te ondersteunen die op pad willen blijven gaan. Tot slot voert Timpaan ook preventief huisbezoek uit. Ze gaan langs bij mensen van 75 jaar en ouder die nog op zichzelf wonen. Zij doen dit mede op verzoek van de gemeente. Er wordt gekeken waar deze ouderen tegenaan lopen en waar behoefte aan is. De ouderenadviseur stuurt een brief en belt een week of twee later, met de vraag of ze langs mogen komen.  Enerzijds om informatie te verkrijgen van ouderen, anderzijds om ook informatie te bieden aan ouderen. Ook geven ze voorlichting over wat de gemeente kan doen voor de ouderen.

Wimke geeft aan dat er folders liggen en beschikbaar zijn.

Reinier bedankt Wimke voor haar toelichting op hun werkzaamheden.             

 

5.            Jaarverslag 2016

Rina neemt het woord en licht het jaarverslag toe.

Rina geeft aan waar het PB SMS zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. Het jaarverslag is in te zien op de website van de Veenletters.  Er zijn geen vragen vanuit de leden.        

 

6.            Verslag van de penningmeester

Het financiële verslag ligt ter inzage voor de leden. De penningmeester (Sandra Loek) is niet aanwezig dus Thea Stornebrink neemt het woord namens Sandra. Thea benoemt de saldo’s op de lopende en de spaarrekening. Ate Zijlstra vraagt wat nu het totaalkapitaal is en Reinier geeft aan dat dit 15.000 euro is. Ate Zijlstra vraagt zich af wat dan het verschil is met het beginsaldo op 1 januari 2016. Nico van Wegen vraagt wat het Mienskipfonds precies is en wij geven aan dat dit bedoeld/gebruikt is voor het onderzoeken van haalbaarheid van herbestemming van de Veehandel. Er is vervolgens nog een vraag over wat de reden precies was dat dit niet haalbaar bleek. Dit wordt toegelicht.      

 

7.            Verslag van de kascontrole commissie

Harrie Olthof en Anja Dragt hebben de kascontrole gedaan en Harrie geeft aan dat dit in orde was. De toename van het kapitaal heeft met name te maken met de ontvangen subsidie van het Mienskipsfonds en het lijkt hem logisch dat dit niet meteen is uitbesteed.

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de kascontrole samen met Anja Dragt.  Hendrik Knol meldt zich hiervoor aan.      

 

8.            Bestuursverkiezing

Dit jaar treden twee bestuursleden uit en Thea Stornebrink komt ons versterken. Jeroen Boezerooij is afgetreden. Alie Jonkman treedt ook uit en we bedanken Alie voor haar inzet. Als dank wordt een bloemetje overhandigd door Thea en Reinier namens het bestuur.

Rina Veenstra is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, hetzelfde geldt voor Gerard Hetebrij en Reinier de Jong. De aanwezige leden zijn akkoord  waardoor zij alle drie lid blijven van het bestuur.            

9.            Mededelingen van het bestuur

·         Entree dorpen verfraaien. Helaas hebben we dit nog niet kunnen realiseren. We willen graag stalen plantenbakken plaatsen aan het begin van de dorpen, in samenwerking met Geralt Hoogkamp en Gerald Thomas. We zijn ook nog in overleg met de gemeente w.b. haalbaarheid van dit plan.

·         Kanoroute Scheene. Het PB (en SBB) zijn benaderd door de SOV of we iets voelen voor een kleine kanoroute in en rond de Scheene. We zijn momenteel met elkaar de mogelijkheden aan het onderzoeken. Ate Zijlstra merkt op dat hij het nog steeds jammer vindt dat er niets gedaan is met de wens om de al bestaande grote kanoroute (en steigers) op te knappen. Nico van Wegen licht toe dat er juist ook belang is bij een nieuwe kortere kanoroute en dat het onderhouden van de al bestaande kanoroute om verschillende redenen niet haalbaar is. Het nieuwe idee van een kortere kanoroute is een mooi idee en Nico licht dit verder toe.  Rina geeft aan dat we hopen als PB SMS nu te laten zien dat we de kanoroute als aandachtspunt hebben en ook zeker het belang zien van het hebben van een dergelijke voorziening in en nabij de dorpen.

·         Schoonmaakavond 12 april 2017. 12 april gaan we met vrijwilligers langs de dorpen om alle bermen/dorpen weer netjes te krijgen. Leden kunnen zich aanmelden bij Alie Jonkman en Sippie Schaap.

·         Kuiertocht: 3 juni 2017. Dit jaar komt de PS Kuiertocht in onze omgeving. We hebben vrijwilligers gevraagd en zijn nog op zoek naar meer. Zij kunnen zich via het Plaatselijk Belang aanmelden. We hopen dat dit een succesvolle dag wordt.

·         Speeltuin Munnekeburen. We zijn al enige tijd bezig om een mooie speeltuin te realiseren. Twee weken terug is een plan gepresenteerd aan o.a. de buurtbewoners. We laten een ontwerp zien.  Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken. Er zijn bewoners die niet heel blij zijn met het aantal camperplaatsen. Nadere informatie volgt.

·         WhatsApp (WA) buurtpreventie. Als het goed is heeft iedereen een briefje in de bus gehad met een oproep voor deelname aan de WA buurtpreventie. Anja Dragt en Jeroen Boezerooij hebben zich aangemeld als coördinatoren. Mensen kunnen zich bij hen of ons als PB aanmelden.

 

10.          Wijkagent Leontien Koehoorn en Jan Kroezen

Leontien geeft aan dat ze helaas gaat aftreden per 1 juli 2017. Ze heeft het gebied als ontzettend leuk ervaren en de contacten ook als prettig en waardevol ervaren.

Het valt op dat de incidenten gelijk blijven; 19 in totaal (in SMS), waarvan er 11 keer een verdachte situatie is gemeld. Mogelijk ook voortvloeiend uit de WA preventiegroepen. De 11 meldingen hebben ook geleid tot inzet van de politie. Wat niet altijd goed loopt is dat de melder goed teruggekoppeld wordt door de politie. Leontien geeft aan dat dit wel een punt van aandacht bij de politie is.

Er is 6 keer een melding gedaan omtrent parkeeroverlast in Scherpenzeel en er waren 2 overige meldingen

Qua meldingen en incidenten is er geen abnormale stijging, ook niet qua woninginbraken, de veiligheid is hier heel goed.

Parkeerproblemen: wat opvalt is dat er wel veel plekken leeg zijn, toch parkeert iedereen voor de deur. Begrijpelijk maar dat veroorzaakt juist problemen. Leontien heeft geprobeerd om een stukje in de Veenletters te zetten en mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, maar dit leverde niet veel verbetering. Er zijn 8 controles gedaan en uiteindelijk 4 bekeuringen uitgeschreven. In april  zijn er 6 controles gedaan en zijn er geen excessen meer geconstateerd. Daarna zijn er ook geen klachten meer geweest over het parkeren.

Er is een ‘App test’ gedaan n.a.v. de presentatie ‘verdacht gedrag’ van vorig jaar. Collega’s van de politie hebben zich als verdachten opgesteld in de wijk. Binnen 5 minuten werd dit door bewoners opgemerkt en is ook 112 gebeld. De melding is op de groepsapp gezet en binnen een kwartier hadden ze de verdachte te pakken. Dit is later ook beloond vanuit de gemeente met een taart.

Morgen (do 30 maart) is de aftrap van de

Jan Kroezen introduceert zichzelf als de nieuwe wijkagent. /Hij is te bereiken door te bellen met 09008844 en te vragen om een terugbel verzoek, bij spoed uiteraard 112 bellen. Jan Kroezen werkt drie dagen per week. Wij heten hem welkom.               

 

11.          Rondvraag

·         Ate Zijlstra: heeft een vraag over kruising grindweg en PS weg, hij vraagt zich af of de oversteekplaats voor fietsers veilig genoeg is. Wij kunnen daar als PB wat mee als er meerdere klachten over komen. We zullen het meenemen in de bestuursvergadering. De wijkagent vraagt zich af wat er precies gevaarlijk is. De politie geeft aan dat er weinig gebeurt qua ongevallen. (gelukkig). Soms is de kruising ook onoverzichtelijk door hoge begroeiing .

·         Jacob de Wolff: geeft aan dat het hele picknickbankje bij Ale Bakkers bruggetje is ingestort. Wij zullen hier achteraan.

·         Jacob de Wolff : vraagt zich ook af of de plek van de herdenking op 4 mei op de Zeedijk nog wel veilig is. Het is midden op de weg. We kunnen echter niet de hele weg afsluiten. Wel worden er borden geplaatst. We hopen dat dat dit jaar opnieuw veilig kan. Jack Jongebloed geeft namens de gemeente aan dat we hier ook met de gemeente over in conclaaf kunnen treden.

·         Sippie Schaap: vraagt zich af of  het een idee is om de informatie over Timpaan ouderenwerk in de Veenletters te zetten. Immy Sloot geeft aan dat dit kan voor 3 april.

·         Marion Dijkstra: vraagt zich af of de bomen voor de kerk blijven staan. Ze wil een oprit maken en de bomen staan in de weg. Dit is gemeentegrond en dus moet zij dit bij de gemeente aangeven/vragen.

·         Fokke Bron: wil weten waar de bloembakken komen en wie het gaat onderhouden. Het is bij de entrees van de dorpen, onderhoud moet nog over nagedacht worden. De zorg vanuit de aanwezigen is dat de bakken vervolgens niet worden onderhouden. Uiteraard is dit niet de bedoeling.       

 

12           Wat verder ter tafel komt

Ton Mulder vanuit gemeente: Attendeert op een informatieavond ‘Politiek Actief’ op 12 april. Tevens attendeert hij het PB op de inspiratiesessies voor de ‘Omgevingsvisie’ op 11 en 18 april en roept het bestuur op om hierbij aanwezig te zijn.                

 

13.          Presentatie dorpenvisie en duofiets

·         Na een introductiefilmpje wordt zowel de nieuw aangeschafte duofiets als de dorpenvisie gepresenteerd.

·         De (elektrische) duofiets  zal bij de Zonneroos worden gestald. Inwoners van de drie dorpen kunnen deze fiets gratis lenen. De fiets is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, maar wel nog willen genieten van een fietstocht.

·         Er is langere tijd gewerkt aan de ‘Dorpenvisie’ die nu klaar is en wordt gepresenteerd aan de leden. Er wordt een eerste exemplaar overhandigd aan Jack Jongebloed. De werkgroep, bestaande uit inwoners en bestuursleden van het PB worden bedankt voor hun inzet met een attentie en een applaus.  Vervolgens worden de  ‘Dorpenvisies’ uitgedeeld onder alle aanwezigen.               

 

14.          Sluiting

We hadden de ledenvergadering graag nog officieel willen afsluiten en aanwezigen willen bedanken. Helaas moesten we het pand verlaten wegens een kleine brand die in de keuken ontstond. Gelukkig bleef iedereen rustig en kon men snel en ongedeerd buiten komen. De brandweer was snel ter plekke en gelukkig zijn er verder geen mensen gewond geraakt.                

 

--------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2016
 

Maart 2016/ Jaarvergadering 2016 en schoonmaakavond.
In maart was onze jaarvergadering met als gastsprekers wijkagente Leontina Koehoorn en Niek den Holander zij gaven informatie met betrekking tot de buurt Whatsapp.
PB heeft ook weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel rommel uit de bermen verzameld. 

April 2016/ Koningsdag.
Koningsdag is samen met PB Langelille, PB Nijetrijne en  ‘T Proeme Nust georganiseerd. Er is dit jaar gekozen om Koningsdag in Scherpenzeel te houden in en rond ‘T Proeme Nust.  Er was buiten een rommel-/vrijmarkt georganiseerd maar vanwege de slechte weersvoorspelling  is er gekozen voor een kleinere opzet  in ‘T Proeme Nust zelf, er was een leuke opkomst. 

Mei 2015/ Dodenherdenking.
Op 4 mei organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk. Dit jaar was de opkomst erg groot. Bijzonder was dat de heer Van der Weele weer aanwezig was. PB  heeft dit jaar de rozen verzorgt, iedereen kon een roos bij het monument leggen. De wethouder en enkele kinderen van de Aventurijn legden samen met  de heer Van der Weele een krans.

 

Verkeer & Groen
De verkeersouders van de Aventurijn, Veilig Verkeer, Politie en het PB hebben dit jaar weer een aantal acties ondernomen voor ons Buurtlabel o.a. een theorie verkeersexamen , veiligheid in het verkeer , praktijk verkeersexamen. Volgende maand is er weer een uitreiking van het buurtlabel op 10 april. Deze uitreiking is aansluitend aan de dodehoek actie

De digitale snelheidsmeter is dit jaar een aantal maanden niet in gebruik geweest door storingen, deze waren verholpen en heeft afgelopen periode weer in onze dorpen gehangen.  Resultaten hebben we helaas niet door nieuwe de storingen die er zijn opgetreden konden de resultaten niet worden uitgelezen. Maar we concluderen zelf dat er nog steeds veel te hard gereden wordt in onze dorpen.

De Veehandel. Het PB en de eigenares van de Veehandel hebben onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de herbestemming van café de Veehandel in combinatie met de ontwikkelingen van de toegangspoort tot de Rottige Meente. Dit onderzoek is uitgevoerd door DBF dit bedrijf houd zich bezig met de ontwikkeling van monumenten en oude gebouwen om daar weer nieuw leven in te blazen. Helaas is er uit het onderzoek gekomen dat het niet haalbaar is.

De grote Kano route. Het PB heeft gesproken met Sbb en de gemeente omtrent de grote kanoroute . Sbb en gemeente hebben aangegeven dat ze weinig kunnen doen om deze route open te houden er is namelijk een groot deel van deze route van het waterschap. De steigers die langs een deel van de route zijn geplaatst in het rayon van het waterschap  zijn toe die tijd geschonken door het Sbb en zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud aldus Sbb.  Het waterschap heeft ook aangegeven dat ze deze steigers niet gaan onderhouden en ze ook niet kunnen garanderen dat ze de route open kunnen houden. 

Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed er worden regelmatig borden gemaakt en opgehangen.
Er is een start gemaakt met het maken van een dorpsvisie. Het plan is inmiddels  klaar in het plan komen o.a.  verkeersveiligheid, zorg en welzijn, voorzieningen, groenstructuur/milieu, leefbaarheid en werkgelegenheid.

PB heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht, zoals de thema avonden van de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote Veenpolder, gebruikersroep Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomst van de kuiertocht en de Gebiedsontwikkeling Rottige Meente

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtbus De Westhoek, arriva lijn 108

Dienstregeling vanaf 11 december 2016                                                             

Wolvega – Linde College

 

 

 

 

 

 

 

14.30

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolvega - Station  vertrek

 

07.55

09.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

Wolvega - Van Harenstraat

 

07.57

09.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

Wolvega - Kruistraat

 

07.59

09.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

Oldetrijne

07.04

08.07

09.54

10.54

11.54

12.54

13.54

14.54

15.54

16.54

17.54

18.54

Oldelamerbrug

07.07

08.10

09.56

10.56

11.56

12.56

13.56

14.56

15.56

16.56

17.56

18.56

Munnekeburen - Kerk

07.09

08.12

09.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

Munnekeburen – Kerkeweg

07.11

08.14

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Scherpenzeel - Centrum

07.12

08.15

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

Scherpenzeel - Landerij

07.14

08.17

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

Scherpenzeel - hoek Spanga

07.15

08.18

10.04

11.04

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

17.04

18.04

19.04

Langelille - Speeltuin

07.21

08.24

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

Langelille - Driesprong

07.24

08.27

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

Oldelamerbrug

07.29

08.32

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Oldelamer

07.34

08.37

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

17.20

18.20

19.20

Wolvega - Station

07.42

08.45

10.28

11.28

12.28

13.28

14.28

15.28

16.28

17.28

18.28

19.28

Wolvega - Linde College

07.45

08.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. Deze dienstregeling geldt ook tijdens de vakanties.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen leden vergadering Plaatselijk belang  Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga.

Plaatselijk Belang Scherpenzeel – Munnekeburen – Spanga Notulen Ledenvergadering Woensdag 23 maart 2016 

1: Opening  Gerard opent de vergadering.  

2: Vaststellen vergadering.  Er zijn investering PB Glasbak toegevoegd aan de agenda.  Kano route toevoegen dit wordt aangevraagd door de heer Zijlstra. 

3: Notulen jaarlijkse vergadering.  De kanoroute onderhouden zou te duur zijn. SBB geeft dit aan. Hier komen we op terug. De notulen en het jaarverslag zijn verder goed gekeurd.  

4: Verslag penningmeester Het is goed bevonden door de kascommissie.  Geen vragen erover. Harry Olthof en Jelle Benedictus geven aan dat ze het een goed rapport vonden. Komend jaar bestaat de kascommissie uit: Harry Olthof en Anja Dragt. 

5: Bestuursverkiezingen.  Renske Tjeerdsma is er bij gekomen, vertegenwoordigd Spanga. Sippie Schaap wordt d.m.v. een bloemetje bedankt. Ze geeft aan dat ze het met heel veel plezier heeft gedaan.  

6: Mededelingen bestuur.  Koningsdag.  In en rondom et Proeme Nust  wordt er een vrijmarkt gehouden.  Glasbak.  Pb geeft aan dat de plaats van de glasbak in Scherpenzeel niet wenselijk is. Wat vinden de leden ervan? De leden geven aan dat de plaats van het Polderhuus te ver weg is. Namens de groencommissie is er destijds aangegeven dat er op de parkeerplek een gezamenlijke plek is voor luiers ed.  Onderzoek om er 1 in Munnekeburen en 1 in Scherpenzeel neer te zetten. Wethouder Jack Jongbloed geeft aan dat we eerst even moeten aankijken en ervaren. De gemeente luistert naar de suggesties van het PB.  Investering PB.  Aangegeven dat er geld in kas is en dat er mogelijkheden zijn om het dorpsaanzicht te verfraaien. We vragen tijdens de rondvraag wat de leden ervan vinden.  Schoonmaakavond.  14 april schoonmaken vanaf half 7. Iedereen is welkom om zijn/ haar steentje bij te dragen. Speeltuin Munnekeburen.  In contact met Peter Ernst en gemeente. Alle partijen zijn positief gestemd. Wordt vervolgd. Landhuizen Scherpenzeel.  We houden ons bezig om dit tegen te gaan. Meer nieuws, dan komen we er op terug.  Dorpenvisie.  Er zijn 5 thema's waarop de dorpenvisie wordt geschreven. Het wordt op dit moment uitgeschreven. We zullen dit hopelijk voor de zomer uitbrengen.   

Kanoroute.  Het waterschap werkt mee om de kanoroute te handhaven. Er zijn 3 steigers die nodig aan onderhoud toe zijn. Mocht er een ongeluk plaats vinden, dan is de eigenaar daarvan verantwoordelijk. Het was een geschenk van de ruilverkaveling destijds. Hij is in 1998/1999 aanlegt. Het doel was de Rottige Meenthe verbinden met de Scheene en het water in Echtenerbrug. De route staat zelfs in een Duits kano route boekje.  Het loont misschien om te onderzoeken van wie het geschenk was. En wat er toen is afgesproken 

Rondvraag.  Paula vd Laan: Er zijn niet genoeg parkeerplekken. Leontina geeft aan dat je kunt kijken naar de situatie die er is. Dat er geen gebruik gemaakt wordt van de parkeervakken. Margo en Paula geven aan dat dit niet klopt. Omdat er per huishouden steeds meer auto's komen, is er een parkeer probleem, maar dit is niet de verantwoording van de gemeente. Spreek elkaar erop aan, het moet veilig zijn. Er is nu een opdracht om structuur te controleren en bij de echte excessen kan er een bekeuring volgen.  Het strookje bij de bejaardenwoningen aan de Grindweg: Is het mogelijk om hier een parkeerstrook te creëren? De politie geeft aan dat dit niet hun taak is. Van wie zijn de parkeerplaatsen bij de kerk? Peter Ernst geeft aan dat ze van de kerk. Misschien kan er een bord bij? Parkeren van ... Tot .... Wij als PB gaan met de gemeente nog eens om tafel.  Wij weten dat het een probleem is, maar wij kunnen er zelf niets aan doen. Idee om er een regel van te maken om bijvoorbeeld allemaal aan de rechterkant te parkeren?  Thea Stornebrink: De boom bij de kerk is dood. Landschapsbeheer zou deze kappen, maar is niet gebeurd. Dit is van de kerk zelf, dit gaat dus buiten PB SMS om.  Gretha Ernst: Wie is er eigenlijk op tegen dat die landhuizen worden gebouwd? Dit is in de ledenvergadering een aantal jaren terug besproken, daarnaast is het een karakteristiek doorkijkje en beschermd dorpsgezicht.  

Alie geeft nog even aan dat er stickers van de snelheden zijn, dat er een actie is van "Ik wil je zien!" 

Pauze.  

Terug komen op de rondvraag: Over de kanoroute: Terugkoppeling naar SBB en de gebruikersgroep. SBB heeft het waarschijnlijk  aangelegd. We geven aan dat er moet onderzocht worden wat het gaat kosten en wat de gemaakte afspraken waren.  Waarom maken ze van deze lange steigers? Korte steigers voldoen ook prima.  

Parkeren zie hierboven.  

Investering: Waar moeten wij als PB in investeren?  - Goede verlichting. Bij BV ook bij de haltes van de buurtbus.  - En daarnaast verfraaien van aanzicht is goedgekeurd. Jelle Benedictus geeft nog aan: geld steken in een project is goed, maar bekijk ook wat het onderhoud op langere termijn is.  

Woord aan Leontina en Niek.  Niek den Hollander geeft aan wat het programma is dat gaat over de WhatsApp buurtpreventie.  Wat is het? Hoe werkt het? Rollen. Inzet gemeente. Doelen zijn criminaliteit te verlagen, overlast verminderen, de sociale cohesie vergroten.  De WhatsApp betekent nog niet dat je zelf geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen! Het geeft een preventieve werking, dieven zien de stickers, en weten dan dat er goed wordt opgelet. 

Hopelijk daalt de inbraak aantallen. PB kan de dorpen indelen in sectoren, vanuit daar kan een beheerder komen. De beheerders zitten ook weer met elkaar in een app en geven signalen aan elkaar door.  

Acties van PB:  Sectoren verdelen.  Per sector een beheerder zoeken. Vanuit de gemeente zijn er middelen: flyers, stickers en een straatbordje. Er is op dit moment 1 actieve groep in Scherpenzeel.  

Leontina Koehoorn Cijfers Het gaat goed in dit gebied. Er waren in 2015, 16 incidenten. Er is een daling qua inbraken. Wel zijn er meldingen van parkeeroverlast.  De app groep bevat nu 16 personen. Maar wat zet je op de app? Verdacht gedrag, wat is dat? Vaak gaat het om gelegenheidsinbraken. Dieven komen binnen door bijvoorbeeld een open raam. Leontina verteld over de beveiligingsdriehoek: menselijke maatregelen, technische maatregelen en organisatorische maatregelen. Bekend zijn in eigen buurt. Wat afwijkt, zou moeten opvallen.  Gedrag, norm van de wijk en tijdstip, dit veroorzaakt een onderbuik gevoel en maakt dat de situatie verdacht is.  Wat doet u? Waarnemen, aanspreken, 112 bellen en op de app groep zetten. Wat kun je doen? De persoon uit de anonimiteit halen, vriendelijk aanspreken.  Signalement doorgeven, looprichting.  Kenteken.  Wanneer bel je 112? Levensbedreigende situaties en verdachte situaties die nu plaats vinden.  0900 8844 bij de overige meldingen.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Publicatieborden

Publicatieborden Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga

 

Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga (PB SMS) beschikt over drie publicatieborden. Deze zijn bedoeld voor aankondiging van activiteiten die in de Groote Veenpolder plaats vinden. Verenigingen, belangengroepen e.d. binnen de Groote Veenpolder kunnen door middel van een publicatiestrook op deze publicatieborden een activiteit aankondigen.

PB SMS heeft een samenwerking met Wh-Sign. PB SMS is hoofdverantwoordelijk, Wh-Sign is uitvoerend m.b.t. de publicatieborden.

 

Locatie van de publicatieborden:

-          Aan de Grindweg bij het bord Scherpenzeel, vanaf de Pieter Stuyvesantweg.

-          Aan de Grindweg bij het inrijden van Munnekeburen vanaf de Oldelaamster brug.

-          Op de viersprong bij het schoolgebouw de Drie Turven.

 

Hieronder volgen de voorwaarden die van toepassing zijn op het plaatsen van uw tekst op de publicatiestroken:

-          Per publicatiebord kunnen vier aankondigingen geplaatst worden.

-          Plaatsingsverzoeken dienen minimaal 6 weken voor plaatsing bij het meldpunt[1] ingediend te worden.

-          Plaatsing gebeurt altijd op basis van de drie stroken (voor drie borden).

-          Plaatsing van aankondigingen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

-          Bij plaatsing gaat het om algemeen en niet – commercieel belang van de Groote Veenpolder vóór op andere plaatsingsverzoeken.

-          Als het plaatsingsverzoek tijdig is ingediend blijven de stroken minimaal twee weken hangen en maximaal zes weken.

-          Plaatsing van de stroken volgt na betaling van de verschuldigde kosten:

 • € 20,00 per 3 publicatiestroken.

-          Betaling dient vooraf te geschieden op IBAN nummer:     

NL 63 KNAB 02 57 02 27 75

t.n.v. Wh-Sign

o.v.v. ‘aankondiging publicatiebord’

-          Publicaties zonder toestemming van PB SMS zullen worden verwijderd.

-          Het is NIET toegestaan zelfstandig borden te verwijderen en/ of aan te passen. 

-          De tekst voor publicatie mag voor niemand beledigend en/ of aanstootgevend zijn.

-          De beheerder PB SMS en/ of Wolter Hof beslissen in gevallen waarin niet is voorzien.

 

Voor plaatsingsverzoeken kunt u het bijgaand formulier downloaden en mailen naar:

info@wh-sign.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wolter Hof, mobiel: 06 51 17 33 35

 

  

Download hier uw formulier!

 

 

 

 

Notulen jaarvergadering PB-SMS

 

1.

Opening

Reinier opent de vergadering

Er gaan presentielijsten gaan rond onder aanwezige leden.

 

2.

Vaststellen agenda
Er is een kleine wijziging:

-          Nieuw punt op de agenda: ouderenwerk Timpaan: Wimke van der Veen (punt) 4

-          Geen inbreng vanuit de leden

 

3.

Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2016

De notulen waren uitgeprint voor inzage, maar zijn helaas niet aanwezig. Ze kunnen nagelezen worden op de website van de Veenletters. De notulen staan geprojecteerd op het grote scherm zodat men dit kan lezen.  Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.

 

4.

Ouderenwerkwerk Wimke van der Veen
Wimke van der Veen werkt bij Timpaan ouderenwerk, waar zij ouderenadviseur is. Ze gaat op huisbezoek bij ouderen en onderzoekt wat hun wensen zijn.

Er zijn ook seniorenvoorlichters, die ouderen kunnen bijstaan bij praktische dagelijkse administratieve zaken.  Ook voert Timpaan activerende huisbezoeken uit met als doen mensen te ondersteunen die op pad willen blijven gaan. Tot slot voert Timpaan ook preventief huisbezoek uit. Ze gaan langs bij mensen van 75 jaar en ouder die nog op zichzelf wonen. Zij doen dit mede op verzoek van de gemeente. Er wordt gekeken waar deze ouderen tegenaan lopen en waar behoefte aan is. De ouderenadviseur stuurt een brief en belt een week of twee later, met de vraag of ze langs mogen komen.  Enerzijds om informatie te verkrijgen van ouderen, anderzijds om ook informatie te bieden aan ouderen. Ook geven ze voorlichting over wat de gemeente kan doen voor de ouderen.

Wimke geeft aan dat er folders liggen en beschikbaar zijn.

Reinier bedankt Wimke voor haar toelichting op hun werkzaamheden.

 

5.

Jaarverslag 2016

Rina neemt het woord en licht het jaarverslag toe.

Rina geeft aan waar het PB SMS zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. Het jaarverslag is in te zien op de website van de Veenletters.  Er zijn geen vragen vanuit de leden.

 

 

6.

Verslag van de penningmeester

Het financiële verslag ligt ter inzage voor de leden. De penningmeester (Sandra Loek) is niet aanwezig dus Thea Stornebrink neemt het woord namens Sandra. Thea benoemt de saldo’s op de lopende en de spaarrekening. Ate Zijlstra vraagt wat nu het totaalkapitaal is en Reinier geeft aan dat dit 15.000 euro is. Ate Zijlstra vraagt zich af wat dan het verschil is met het beginsaldo op 1 januari 2016. Nico van Wegen vraagt wat het Mienskipfonds precies is en wij geven aan dat dit bedoeld/gebruikt is voor het onderzoeken van haalbaarheid van herbestemming van de Veehandel. Er is vervolgens nog een vraag over wat de reden precies was dat dit niet haalbaar bleek. Dit wordt toegelicht.

 

 

 

7.

Verslag van de kascontrole commissie

Harrie Olthof en Anja Dragt hebben de kascontrole gedaan en Harrie geeft aan dat dit in orde was. De toename van het kapitaal heeft met name te maken met de ontvangen subsidie van het Mienskipsfonds en het lijkt hem logisch dat dit niet meteen is uitbesteed.

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de kascontrole samen met Anja Dragt.  Hendrik Knol meldt zich hiervoor aan.  

 

 

8.

Bestuursverkiezing

Dit jaar treden twee bestuursleden uit en Thea Stornebrink komt ons versterken. Jeroen Boezerooij is afgetreden. Alie Jonkman treedt ook uit en we bedanken Alie voor haar inzet. Als dank wordt een bloemetje overhandigd door Thea en Reinier namens het bestuur.

Rina Veenstra is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, hetzelfde geldt voor Gerard Hetebrij en Reinier de Jong. De aanwezige leden zijn akkoord  waardoor zij alle drie lid blijven van het bestuur.

 

 

9.

Mededelingen van het bestuur

Ø  Entree dorpen verfraaien

Helaas hebben we dit nog niet kunnen realiseren. We willen graag stalen plantenbakken plaatsen aan het begin van de dorpen, in samenwerking met Geralt Hoogkamp en Gerald Thomas. We zijn ook nog in overleg met de gemeente w.b. haalbaarheid van dit plan.

Ø  Kanoroute Scheene

Het PB (en SBB) zijn benaderd door de SOV of we iets voelen voor een kleine kanoroute in en rond de Scheene. We zijn momenteel met elkaar de mogelijkheden aan het onderzoeken. Ate Zijlstra merkt op dat hij het nog steeds jammer vindt dat er niets gedaan is met de wens om de al bestaande grote kanoroute (en steigers) op te knappen. Nico van Wegen licht toe dat er juist ook belang is bij een nieuwe kortere kanoroute en dat het onderhouden van de al bestaande kanoroute om verschillende redenen niet haalbaar is. Het nieuwe idee van een kortere kanoroute is een mooi idee en Nico licht dit verder toe.  Rina geeft aan dat we hopen als PB SMS nu te laten zien dat we de kanoroute als aandachtspunt hebben en ook zeker het belang zien van het hebben van een dergelijke voorziening in en nabij de dorpen.

Ø  Schoonmaakavond 12 april 2017

12 april gaan we met vrijwilligers langs de dorpen om alle bermen/dorpen weer netjes te krijgen. Leden kunnen zich aanmelden bij Alie Jonkman en Sippie Schaap.

Ø  Kuiertocht: 3 juni 2017

Dit jaar komt de PS Kuiertocht in onze omgeving. We hebben vrijwilligers gevraagd en zijn nog op zoek naar meer. Zij kunnen zich via het Plaatselijk Belang aanmelden. We hopen dat dit een succesvolle dag wordt.

Ø  Speeltuin Munnekeburen

We zijn al enige tijd bezig om een mooie speeltuin te realiseren. Twee weken terug is een plan gepresenteerd aan o.a. de buurtbewoners. We laten een ontwerp zien.  Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken. Er zijn bewoners die niet heel blij zijn met het aantal camperplaatsen. Nadere informatie volgt.

Ø  WhatsApp (WA) buurtpreventie

Als het goed is heeft iedereen een briefje in de bus gehad met een oproep voor deelname aan de WA buurtpreventie. Anja Dragt en Jeroen Boezerooij hebben zich aangemeld als coördinatoren. Mensen kunnen zich bij hen of ons als PB aanmelden.

 

 

10.

Wijkagent Leontien Koehoorn en Jan Kroezen

Leontien geeft aan dat ze helaas gaat aftreden per 1 juli 2017. Ze heeft het gebied als ontzettend leuk ervaren en de contacten ook als prettig en waardevol ervaren.

Het valt op dat de incidenten gelijk blijven; 19 in totaal (in SMS), waarvan er 11 keer een verdachte situatie is gemeld. Mogelijk ook voortvloeiend uit de WA preventiegroepen. De 11 meldingen hebben ook geleid tot inzet van de politie. Wat niet altijd goed loopt is dat de melder goed teruggekoppeld wordt door de politie. Leontien geeft aan dat dit wel een punt van aandacht bij de politie is.

Er is 6 keer een melding gedaan omtrent parkeeroverlast in Scherpenzeel en er waren 2 overige meldingen

Qua meldingen en incidenten is er geen abnormale stijging, ook niet qua woninginbraken, de veiligheid is hier heel goed.

Parkeerproblemen: wat opvalt is dat er wel veel plekken leeg zijn, toch parkeert iedereen voor de deur. Begrijpelijk maar dat veroorzaakt juist problemen. Leontien heeft geprobeerd om een stukje in de Veenletters te zetten en mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, maar dit leverde niet veel verbetering. Er zijn 8 controles gedaan en uiteindelijk 4 bekeuringen uitgeschreven. In april  zijn er 6 controles gedaan en zijn er geen excessen meer geconstateerd. Daarna zijn er ook geen klachten meer geweest over het parkeren.

Er is een ‘App test’ gedaan n.a.v. de presentatie ‘verdacht gedrag’ van vorig jaar. Collega’s van de politie hebben zich als verdachten opgesteld in de wijk. Binnen 5 minuten werd dit door bewoners opgemerkt en is ook 112 gebeld. De melding is op de groepsapp gezet en binnen een kwartier hadden ze de verdachte te pakken. Dit is later ook beloond vanuit de gemeente met een taart.

Morgen (do 30 maart) is de aftrap van de

Jan Kroezen introduceert zichzelf als de nieuwe wijkagent. /Hij is te bereiken door te bellen met 09008844 en te vragen om een terugbel verzoek, bij spoed uiteraard 112 bellen. Jan Kroezen werkt drie dagen per week. Wij heten hem welkom.

 

 

 

11.

Rondvraag

Ø  Ate Zijlstra: heeft een vraag over kruising grindweg en PS weg, hij vraagt zich af of de oversteekplaats voor fietsers veilig genoeg is. Wij kunnen daar als PB wat mee als er meerdere klachten over komen. We zullen het meenemen in de bestuursvergadering. De wijkagent vraagt zich af wat er precies gevaarlijk is. De politie geeft aan dat er weinig gebeurt qua ongevallen. (gelukkig). Soms is de kruising ook onoverzichtelijk door hoge begroeiing .

Ø  Jacob de Wolff: geeft aan dat het hele picknickbankje bij Ale Bakkers bruggetje is ingestort. Wij zullen hier achteraan.

Ø  Jacob de Wolff : vraagt zich ook af of de plek van de herdenking op 4 mei op de Zeedijk nog wel veilig is. Het is midden op de weg. We kunnen echter niet de hele weg afsluiten. Wel worden er borden geplaatst. We hopen dat dat dit jaar opnieuw veilig kan. Jack Jongebloed geeft namens de gemeente aan dat we hier ook met de gemeente over in conclaaf kunnen treden.

Ø  Sippie Schaap: vraagt zich af of  het een idee is om de informatie over Timpaan ouderenwerk in de Veenletters te zetten. Immy Sloot geeft aan dat dit kan voor 3 april.

Ø  Marion Dijkstra: vraagt zich af of de bomen voor de kerk blijven staan. Ze wil een oprit maken en de bomen staan in de weg. Dit is gemeentegrond en dus moet zij dit bij de gemeente aangeven/vragen.

Ø  Fokke Bron: wil weten waar de bloembakken komen en wie het gaat onderhouden. Het is bij de entrees van de dorpen, onderhoud moet nog over nagedacht worden. De zorg vanuit de aanwezigen is dat de bakken vervolgens niet worden onderhouden. Uiteraard is dit niet de bedoeling.

 

 

 

 

 

12

Wat verder ter tafel komt

Ton Mulder vanuit gemeente: Attendeert op een informatieavond ‘Politiek Actief’ op 12 april. Tevens attendeert hij het PB op de inspiratiesessies voor de ‘Omgevingsvisie’ op 11 en 18 april en roept het bestuur op om hierbij aanwezig te zijn.

 

12.

Presentatie dorpenvisie en duofiets

Ø  Na een introductiefilmpje wordt zowel de nieuw aangeschafte duofiets als de dorpenvisie gepresenteerd.

Ø  De (elektrische) duofiets  zal bij de Zonneroos worden gestald. Inwoners van de drie dorpen kunnen deze fiets gratis lenen. De fiets is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, maar wel nog willen genieten van een fietstocht.

Ø  Er is langere tijd gewerkt aan de ‘Dorpenvisie’ die nu klaar is en wordt gepresenteerd aan de leden. Er wordt een eerste exemplaar overhandigd aan Jack Jongebloed. De werkgroep, bestaande uit inwoners en bestuursleden van het PB worden bedankt voor hun inzet met een attentie en een applaus.  Vervolgens worden de  ‘Dorpenvisies’ uitgedeeld onder alle aanwezigen.

 

 

13.

Sluiting

We hadden de ledenvergadering graag nog officieel willen afsluiten en aanwezigen willen bedanken. Helaas moesten we het pand verlaten wegens een kleine brand die in de keuken ontstond. Gelukkig bleef iedereen rustig en kon men snel en ongedeerd buiten komen. De brandweer was snel ter plekke en gelukkig zijn er verder geen mensen gewond geraakt.

 

 

 

 

 

 

 Mede mogelijk gemaakt door