Plaatselijk Belang

Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga

Op deze pagina wordt alle informatie mbt de Plaatselijke Belangen gepubliceerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga

‘Vereniging Plaatselijk Belang is uw belang’

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga behartigd de belangen van deze dorpen richting de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zijn wij gesprekspartner van het college van B&W en de gemeentelijk dorpencoördinator. Wij maken ons sterk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpen.

Wij houden ons o.a. bezig met:

 • Staat van onderhoud van de wegen en de groenvoorzieningen in onze dorpen
 • Verkeersveiligheid
 • Buurtbus
 • Financiële ondersteuning onderhoud AED kastjes
 • Organisatie Koningsdag viering
 • Organisatie dodenherdenking 4 mei

  Contactgegevens:

Mailadres: pl.bel.sms@gmail.com

Telefoonnumer: 06-38166937  (Reinier de Jong, voorzitter)

Bestuur: 

 • Reinier de Jong                      voorzitter
 • Sandra Loek                          penningmeester
 • Renske Tjeerdsma                  secretaris
 • Thea Stornebrink                    algemeen bestuurslid
 • Gerard Hetebrij                      algemeen bestuurslid
 • Rina Veenstra                        algemeen bestuurslid

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 buurtpreventie

buurtpreventiebuurtpreventie

Notulen jaarvergadering PB-SMS 29 maart 2017

 

1.            Opening

Reinier opent de vergadering

Er gaan presentielijsten gaan rond onder aanwezige leden.

               

2.            Vaststellen agenda

Er is een kleine wijziging:

·         Nieuw punt op de agenda: ouderenwerk Timpaan: Wimke van der Veen (punt) 4

·         Geen inbreng vanuit de leden 

·          

3.            Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2016

De notulen waren uitgeprint voor inzage, maar zijn helaas niet aanwezig. Ze kunnen nagelezen worden op de website van de Veenletters. De notulen staan geprojecteerd op het grote scherm zodat men dit kan lezen.  Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.             

 

4.            Ouderenwerkwerk Wimke van der Veen

Wimke van der Veen werkt bij Timpaan ouderenwerk, waar zij ouderenadviseur is. Ze gaat op huisbezoek bij ouderen en onderzoekt wat hun wensen zijn.

Er zijn ook seniorenvoorlichters, die ouderen kunnen bijstaan bij praktische dagelijkse administratieve zaken.  Ook voert Timpaan activerende huisbezoeken uit met als doen mensen te ondersteunen die op pad willen blijven gaan. Tot slot voert Timpaan ook preventief huisbezoek uit. Ze gaan langs bij mensen van 75 jaar en ouder die nog op zichzelf wonen. Zij doen dit mede op verzoek van de gemeente. Er wordt gekeken waar deze ouderen tegenaan lopen en waar behoefte aan is. De ouderenadviseur stuurt een brief en belt een week of twee later, met de vraag of ze langs mogen komen.  Enerzijds om informatie te verkrijgen van ouderen, anderzijds om ook informatie te bieden aan ouderen. Ook geven ze voorlichting over wat de gemeente kan doen voor de ouderen.

Wimke geeft aan dat er folders liggen en beschikbaar zijn.

Reinier bedankt Wimke voor haar toelichting op hun werkzaamheden.             

 

5.            Jaarverslag 2016

Rina neemt het woord en licht het jaarverslag toe.

Rina geeft aan waar het PB SMS zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. Het jaarverslag is in te zien op de website van de Veenletters.  Er zijn geen vragen vanuit de leden.        

 

6.            Verslag van de penningmeester

Het financiële verslag ligt ter inzage voor de leden. De penningmeester (Sandra Loek) is niet aanwezig dus Thea Stornebrink neemt het woord namens Sandra. Thea benoemt de saldo’s op de lopende en de spaarrekening. Ate Zijlstra vraagt wat nu het totaalkapitaal is en Reinier geeft aan dat dit 15.000 euro is. Ate Zijlstra vraagt zich af wat dan het verschil is met het beginsaldo op 1 januari 2016. Nico van Wegen vraagt wat het Mienskipfonds precies is en wij geven aan dat dit bedoeld/gebruikt is voor het onderzoeken van haalbaarheid van herbestemming van de Veehandel. Er is vervolgens nog een vraag over wat de reden precies was dat dit niet haalbaar bleek. Dit wordt toegelicht.      

 

7.            Verslag van de kascontrole commissie

Harrie Olthof en Anja Dragt hebben de kascontrole gedaan en Harrie geeft aan dat dit in orde was. De toename van het kapitaal heeft met name te maken met de ontvangen subsidie van het Mienskipsfonds en het lijkt hem logisch dat dit niet meteen is uitbesteed.

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de kascontrole samen met Anja Dragt.  Hendrik Knol meldt zich hiervoor aan.      

 

8.            Bestuursverkiezing

Dit jaar treden twee bestuursleden uit en Thea Stornebrink komt ons versterken. Jeroen Boezerooij is afgetreden. Alie Jonkman treedt ook uit en we bedanken Alie voor haar inzet. Als dank wordt een bloemetje overhandigd door Thea en Reinier namens het bestuur.

Rina Veenstra is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, hetzelfde geldt voor Gerard Hetebrij en Reinier de Jong. De aanwezige leden zijn akkoord  waardoor zij alle drie lid blijven van het bestuur.            

9.            Mededelingen van het bestuur

·         Entree dorpen verfraaien. Helaas hebben we dit nog niet kunnen realiseren. We willen graag stalen plantenbakken plaatsen aan het begin van de dorpen, in samenwerking met Geralt Hoogkamp en Gerald Thomas. We zijn ook nog in overleg met de gemeente w.b. haalbaarheid van dit plan.

·         Kanoroute Scheene. Het PB (en SBB) zijn benaderd door de SOV of we iets voelen voor een kleine kanoroute in en rond de Scheene. We zijn momenteel met elkaar de mogelijkheden aan het onderzoeken. Ate Zijlstra merkt op dat hij het nog steeds jammer vindt dat er niets gedaan is met de wens om de al bestaande grote kanoroute (en steigers) op te knappen. Nico van Wegen licht toe dat er juist ook belang is bij een nieuwe kortere kanoroute en dat het onderhouden van de al bestaande kanoroute om verschillende redenen niet haalbaar is. Het nieuwe idee van een kortere kanoroute is een mooi idee en Nico licht dit verder toe.  Rina geeft aan dat we hopen als PB SMS nu te laten zien dat we de kanoroute als aandachtspunt hebben en ook zeker het belang zien van het hebben van een dergelijke voorziening in en nabij de dorpen.

·         Schoonmaakavond 12 april 2017. 12 april gaan we met vrijwilligers langs de dorpen om alle bermen/dorpen weer netjes te krijgen. Leden kunnen zich aanmelden bij Alie Jonkman en Sippie Schaap.

·         Kuiertocht: 3 juni 2017. Dit jaar komt de PS Kuiertocht in onze omgeving. We hebben vrijwilligers gevraagd en zijn nog op zoek naar meer. Zij kunnen zich via het Plaatselijk Belang aanmelden. We hopen dat dit een succesvolle dag wordt.

·         Speeltuin Munnekeburen. We zijn al enige tijd bezig om een mooie speeltuin te realiseren. Twee weken terug is een plan gepresenteerd aan o.a. de buurtbewoners. We laten een ontwerp zien.  Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken. Er zijn bewoners die niet heel blij zijn met het aantal camperplaatsen. Nadere informatie volgt.

·         WhatsApp (WA) buurtpreventie. Als het goed is heeft iedereen een briefje in de bus gehad met een oproep voor deelname aan de WA buurtpreventie. Anja Dragt en Jeroen Boezerooij hebben zich aangemeld als coördinatoren. Mensen kunnen zich bij hen of ons als PB aanmelden.

 

10.          Wijkagent Leontien Koehoorn en Jan Kroezen

Leontien geeft aan dat ze helaas gaat aftreden per 1 juli 2017. Ze heeft het gebied als ontzettend leuk ervaren en de contacten ook als prettig en waardevol ervaren.

Het valt op dat de incidenten gelijk blijven; 19 in totaal (in SMS), waarvan er 11 keer een verdachte situatie is gemeld. Mogelijk ook voortvloeiend uit de WA preventiegroepen. De 11 meldingen hebben ook geleid tot inzet van de politie. Wat niet altijd goed loopt is dat de melder goed teruggekoppeld wordt door de politie. Leontien geeft aan dat dit wel een punt van aandacht bij de politie is.

Er is 6 keer een melding gedaan omtrent parkeeroverlast in Scherpenzeel en er waren 2 overige meldingen

Qua meldingen en incidenten is er geen abnormale stijging, ook niet qua woninginbraken, de veiligheid is hier heel goed.

Parkeerproblemen: wat opvalt is dat er wel veel plekken leeg zijn, toch parkeert iedereen voor de deur. Begrijpelijk maar dat veroorzaakt juist problemen. Leontien heeft geprobeerd om een stukje in de Veenletters te zetten en mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, maar dit leverde niet veel verbetering. Er zijn 8 controles gedaan en uiteindelijk 4 bekeuringen uitgeschreven. In april  zijn er 6 controles gedaan en zijn er geen excessen meer geconstateerd. Daarna zijn er ook geen klachten meer geweest over het parkeren.

Er is een ‘App test’ gedaan n.a.v. de presentatie ‘verdacht gedrag’ van vorig jaar. Collega’s van de politie hebben zich als verdachten opgesteld in de wijk. Binnen 5 minuten werd dit door bewoners opgemerkt en is ook 112 gebeld. De melding is op de groepsapp gezet en binnen een kwartier hadden ze de verdachte te pakken. Dit is later ook beloond vanuit de gemeente met een taart.

Morgen (do 30 maart) is de aftrap van de

Jan Kroezen introduceert zichzelf als de nieuwe wijkagent. /Hij is te bereiken door te bellen met 09008844 en te vragen om een terugbel verzoek, bij spoed uiteraard 112 bellen. Jan Kroezen werkt drie dagen per week. Wij heten hem welkom.               

 

11.          Rondvraag

·         Ate Zijlstra: heeft een vraag over kruising grindweg en PS weg, hij vraagt zich af of de oversteekplaats voor fietsers veilig genoeg is. Wij kunnen daar als PB wat mee als er meerdere klachten over komen. We zullen het meenemen in de bestuursvergadering. De wijkagent vraagt zich af wat er precies gevaarlijk is. De politie geeft aan dat er weinig gebeurt qua ongevallen. (gelukkig). Soms is de kruising ook onoverzichtelijk door hoge begroeiing .

·         Jacob de Wolff: geeft aan dat het hele picknickbankje bij Ale Bakkers bruggetje is ingestort. Wij zullen hier achteraan.

·         Jacob de Wolff : vraagt zich ook af of de plek van de herdenking op 4 mei op de Zeedijk nog wel veilig is. Het is midden op de weg. We kunnen echter niet de hele weg afsluiten. Wel worden er borden geplaatst. We hopen dat dat dit jaar opnieuw veilig kan. Jack Jongebloed geeft namens de gemeente aan dat we hier ook met de gemeente over in conclaaf kunnen treden.

·         Sippie Schaap: vraagt zich af of  het een idee is om de informatie over Timpaan ouderenwerk in de Veenletters te zetten. Immy Sloot geeft aan dat dit kan voor 3 april.

·         Marion Dijkstra: vraagt zich af of de bomen voor de kerk blijven staan. Ze wil een oprit maken en de bomen staan in de weg. Dit is gemeentegrond en dus moet zij dit bij de gemeente aangeven/vragen.

·         Fokke Bron: wil weten waar de bloembakken komen en wie het gaat onderhouden. Het is bij de entrees van de dorpen, onderhoud moet nog over nagedacht worden. De zorg vanuit de aanwezigen is dat de bakken vervolgens niet worden onderhouden. Uiteraard is dit niet de bedoeling.       

 

12           Wat verder ter tafel komt

Ton Mulder vanuit gemeente: Attendeert op een informatieavond ‘Politiek Actief’ op 12 april. Tevens attendeert hij het PB op de inspiratiesessies voor de ‘Omgevingsvisie’ op 11 en 18 april en roept het bestuur op om hierbij aanwezig te zijn.                

 

13.          Presentatie dorpenvisie en duofiets

·         Na een introductiefilmpje wordt zowel de nieuw aangeschafte duofiets als de dorpenvisie gepresenteerd.

·         De (elektrische) duofiets  zal bij de Zonneroos worden gestald. Inwoners van de drie dorpen kunnen deze fiets gratis lenen. De fiets is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, maar wel nog willen genieten van een fietstocht.

·         Er is langere tijd gewerkt aan de ‘Dorpenvisie’ die nu klaar is en wordt gepresenteerd aan de leden. Er wordt een eerste exemplaar overhandigd aan Jack Jongebloed. De werkgroep, bestaande uit inwoners en bestuursleden van het PB worden bedankt voor hun inzet met een attentie en een applaus.  Vervolgens worden de  ‘Dorpenvisies’ uitgedeeld onder alle aanwezigen.               

 

14.          Sluiting

We hadden de ledenvergadering graag nog officieel willen afsluiten en aanwezigen willen bedanken. Helaas moesten we het pand verlaten wegens een kleine brand die in de keuken ontstond. Gelukkig bleef iedereen rustig en kon men snel en ongedeerd buiten komen. De brandweer was snel ter plekke en gelukkig zijn er verder geen mensen gewond geraakt.                

 

--------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2016
 

Maart 2016/ Jaarvergadering 2016 en schoonmaakavond.
In maart was onze jaarvergadering met als gastsprekers wijkagente Leontina Koehoorn en Niek den Holander zij gaven informatie met betrekking tot de buurt Whatsapp.
PB heeft ook weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel rommel uit de bermen verzameld. 

April 2016/ Koningsdag.
Koningsdag is samen met PB Langelille, PB Nijetrijne en  ‘T Proeme Nust georganiseerd. Er is dit jaar gekozen om Koningsdag in Scherpenzeel te houden in en rond ‘T Proeme Nust.  Er was buiten een rommel-/vrijmarkt georganiseerd maar vanwege de slechte weersvoorspelling  is er gekozen voor een kleinere opzet  in ‘T Proeme Nust zelf, er was een leuke opkomst. 

Mei 2015/ Dodenherdenking.
Op 4 mei organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk. Dit jaar was de opkomst erg groot. Bijzonder was dat de heer Van der Weele weer aanwezig was. PB  heeft dit jaar de rozen verzorgt, iedereen kon een roos bij het monument leggen. De wethouder en enkele kinderen van de Aventurijn legden samen met  de heer Van der Weele een krans.

 

Verkeer & Groen
De verkeersouders van de Aventurijn, Veilig Verkeer, Politie en het PB hebben dit jaar weer een aantal acties ondernomen voor ons Buurtlabel o.a. een theorie verkeersexamen , veiligheid in het verkeer , praktijk verkeersexamen. Volgende maand is er weer een uitreiking van het buurtlabel op 10 april. Deze uitreiking is aansluitend aan de dodehoek actie

De digitale snelheidsmeter is dit jaar een aantal maanden niet in gebruik geweest door storingen, deze waren verholpen en heeft afgelopen periode weer in onze dorpen gehangen.  Resultaten hebben we helaas niet door nieuwe de storingen die er zijn opgetreden konden de resultaten niet worden uitgelezen. Maar we concluderen zelf dat er nog steeds veel te hard gereden wordt in onze dorpen.

De Veehandel. Het PB en de eigenares van de Veehandel hebben onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de herbestemming van café de Veehandel in combinatie met de ontwikkelingen van de toegangspoort tot de Rottige Meente. Dit onderzoek is uitgevoerd door DBF dit bedrijf houd zich bezig met de ontwikkeling van monumenten en oude gebouwen om daar weer nieuw leven in te blazen. Helaas is er uit het onderzoek gekomen dat het niet haalbaar is.

De grote Kano route. Het PB heeft gesproken met Sbb en de gemeente omtrent de grote kanoroute . Sbb en gemeente hebben aangegeven dat ze weinig kunnen doen om deze route open te houden er is namelijk een groot deel van deze route van het waterschap. De steigers die langs een deel van de route zijn geplaatst in het rayon van het waterschap  zijn toe die tijd geschonken door het Sbb en zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud aldus Sbb.  Het waterschap heeft ook aangegeven dat ze deze steigers niet gaan onderhouden en ze ook niet kunnen garanderen dat ze de route open kunnen houden. 

Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed er worden regelmatig borden gemaakt en opgehangen.
Er is een start gemaakt met het maken van een dorpsvisie. Het plan is inmiddels  klaar in het plan komen o.a.  verkeersveiligheid, zorg en welzijn, voorzieningen, groenstructuur/milieu, leefbaarheid en werkgelegenheid.

PB heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht, zoals de thema avonden van de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote Veenpolder, gebruikersroep Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomst van de kuiertocht en de Gebiedsontwikkeling Rottige Meente

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtbus De Westhoek, arriva lijn 108

Dienstregeling vanaf 11 december 2016                                                             

Wolvega – Linde College

 

 

 

 

 

 

 

14.30

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolvega - Station  vertrek

 

07.55

09.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

Wolvega - Van Harenstraat

 

07.57

09.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

Wolvega - Kruistraat

 

07.59

09.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

Oldetrijne

07.04

08.07

09.54

10.54

11.54

12.54

13.54

14.54

15.54

16.54

17.54

18.54

Oldelamerbrug

07.07

08.10

09.56

10.56

11.56

12.56

13.56

14.56

15.56

16.56

17.56

18.56

Munnekeburen - Kerk

07.09

08.12

09.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

Munnekeburen – Kerkeweg

07.11

08.14

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Scherpenzeel - Centrum

07.12

08.15

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

Scherpenzeel - Landerij

07.14

08.17

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

Scherpenzeel - hoek Spanga

07.15

08.18

10.04

11.04

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

17.04

18.04

19.04

Langelille - Speeltuin

07.21

08.24

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

Langelille - Driesprong

07.24

08.27

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

Oldelamerbrug

07.29

08.32

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Oldelamer

07.34

08.37

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

17.20

18.20

19.20

Wolvega - Station

07.42

08.45

10.28

11.28

12.28

13.28

14.28

15.28

16.28

17.28

18.28

19.28

Wolvega - Linde College

07.45

08.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. Deze dienstregeling geldt ook tijdens de vakanties.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen leden vergadering Plaatselijk belang  Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga.

Plaatselijk Belang Scherpenzeel – Munnekeburen – Spanga Notulen Ledenvergadering Woensdag 23 maart 2016 

1: Opening  Gerard opent de vergadering.  

2: Vaststellen vergadering.  Er zijn investering PB Glasbak toegevoegd aan de agenda.  Kano route toevoegen dit wordt aangevraagd door de heer Zijlstra. 

3: Notulen jaarlijkse vergadering.  De kanoroute onderhouden zou te duur zijn. SBB geeft dit aan. Hier komen we op terug. De notulen en het jaarverslag zijn verder goed gekeurd.  

4: Verslag penningmeester Het is goed bevonden door de kascommissie.  Geen vragen erover. Harry Olthof en Jelle Benedictus geven aan dat ze het een goed rapport vonden. Komend jaar bestaat de kascommissie uit: Harry Olthof en Anja Dragt. 

5: Bestuursverkiezingen.  Renske Tjeerdsma is er bij gekomen, vertegenwoordigd Spanga. Sippie Schaap wordt d.m.v. een bloemetje bedankt. Ze geeft aan dat ze het met heel veel plezier heeft gedaan.  

6: Mededelingen bestuur.  Koningsdag.  In en rondom et Proeme Nust  wordt er een vrijmarkt gehouden.  Glasbak.  Pb geeft aan dat de plaats van de glasbak in Scherpenzeel niet wenselijk is. Wat vinden de leden ervan? De leden geven aan dat de plaats van het Polderhuus te ver weg is. Namens de groencommissie is er destijds aangegeven dat er op de parkeerplek een gezamenlijke plek is voor luiers ed.  Onderzoek om er 1 in Munnekeburen en 1 in Scherpenzeel neer te zetten. Wethouder Jack Jongbloed geeft aan dat we eerst even moeten aankijken en ervaren. De gemeente luistert naar de suggesties van het PB.  Investering PB.  Aangegeven dat er geld in kas is en dat er mogelijkheden zijn om het dorpsaanzicht te verfraaien. We vragen tijdens de rondvraag wat de leden ervan vinden.  Schoonmaakavond.  14 april schoonmaken vanaf half 7. Iedereen is welkom om zijn/ haar steentje bij te dragen. Speeltuin Munnekeburen.  In contact met Peter Ernst en gemeente. Alle partijen zijn positief gestemd. Wordt vervolgd. Landhuizen Scherpenzeel.  We houden ons bezig om dit tegen te gaan. Meer nieuws, dan komen we er op terug.  Dorpenvisie.  Er zijn 5 thema's waarop de dorpenvisie wordt geschreven. Het wordt op dit moment uitgeschreven. We zullen dit hopelijk voor de zomer uitbrengen.   

Kanoroute.  Het waterschap werkt mee om de kanoroute te handhaven. Er zijn 3 steigers die nodig aan onderhoud toe zijn. Mocht er een ongeluk plaats vinden, dan is de eigenaar daarvan verantwoordelijk. Het was een geschenk van de ruilverkaveling destijds. Hij is in 1998/1999 aanlegt. Het doel was de Rottige Meenthe verbinden met de Scheene en het water in Echtenerbrug. De route staat zelfs in een Duits kano route boekje.  Het loont misschien om te onderzoeken van wie het geschenk was. En wat er toen is afgesproken 

Rondvraag.  Paula vd Laan: Er zijn niet genoeg parkeerplekken. Leontina geeft aan dat je kunt kijken naar de situatie die er is. Dat er geen gebruik gemaakt wordt van de parkeervakken. Margo en Paula geven aan dat dit niet klopt. Omdat er per huishouden steeds meer auto's komen, is er een parkeer probleem, maar dit is niet de verantwoording van de gemeente. Spreek elkaar erop aan, het moet veilig zijn. Er is nu een opdracht om structuur te controleren en bij de echte excessen kan er een bekeuring volgen.  Het strookje bij de bejaardenwoningen aan de Grindweg: Is het mogelijk om hier een parkeerstrook te creëren? De politie geeft aan dat dit niet hun taak is. Van wie zijn de parkeerplaatsen bij de kerk? Peter Ernst geeft aan dat ze van de kerk. Misschien kan er een bord bij? Parkeren van ... Tot .... Wij als PB gaan met de gemeente nog eens om tafel.  Wij weten dat het een probleem is, maar wij kunnen er zelf niets aan doen. Idee om er een regel van te maken om bijvoorbeeld allemaal aan de rechterkant te parkeren?  Thea Stornebrink: De boom bij de kerk is dood. Landschapsbeheer zou deze kappen, maar is niet gebeurd. Dit is van de kerk zelf, dit gaat dus buiten PB SMS om.  Gretha Ernst: Wie is er eigenlijk op tegen dat die landhuizen worden gebouwd? Dit is in de ledenvergadering een aantal jaren terug besproken, daarnaast is het een karakteristiek doorkijkje en beschermd dorpsgezicht.  

Alie geeft nog even aan dat er stickers van de snelheden zijn, dat er een actie is van "Ik wil je zien!" 

Pauze.  

Terug komen op de rondvraag: Over de kanoroute: Terugkoppeling naar SBB en de gebruikersgroep. SBB heeft het waarschijnlijk  aangelegd. We geven aan dat er moet onderzocht worden wat het gaat kosten en wat de gemaakte afspraken waren.  Waarom maken ze van deze lange steigers? Korte steigers voldoen ook prima.  

Parkeren zie hierboven.  

Investering: Waar moeten wij als PB in investeren?  - Goede verlichting. Bij BV ook bij de haltes van de buurtbus.  - En daarnaast verfraaien van aanzicht is goedgekeurd. Jelle Benedictus geeft nog aan: geld steken in een project is goed, maar bekijk ook wat het onderhoud op langere termijn is.  

Woord aan Leontina en Niek.  Niek den Hollander geeft aan wat het programma is dat gaat over de WhatsApp buurtpreventie.  Wat is het? Hoe werkt het? Rollen. Inzet gemeente. Doelen zijn criminaliteit te verlagen, overlast verminderen, de sociale cohesie vergroten.  De WhatsApp betekent nog niet dat je zelf geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen! Het geeft een preventieve werking, dieven zien de stickers, en weten dan dat er goed wordt opgelet. 

Hopelijk daalt de inbraak aantallen. PB kan de dorpen indelen in sectoren, vanuit daar kan een beheerder komen. De beheerders zitten ook weer met elkaar in een app en geven signalen aan elkaar door.  

Acties van PB:  Sectoren verdelen.  Per sector een beheerder zoeken. Vanuit de gemeente zijn er middelen: flyers, stickers en een straatbordje. Er is op dit moment 1 actieve groep in Scherpenzeel.  

Leontina Koehoorn Cijfers Het gaat goed in dit gebied. Er waren in 2015, 16 incidenten. Er is een daling qua inbraken. Wel zijn er meldingen van parkeeroverlast.  De app groep bevat nu 16 personen. Maar wat zet je op de app? Verdacht gedrag, wat is dat? Vaak gaat het om gelegenheidsinbraken. Dieven komen binnen door bijvoorbeeld een open raam. Leontina verteld over de beveiligingsdriehoek: menselijke maatregelen, technische maatregelen en organisatorische maatregelen. Bekend zijn in eigen buurt. Wat afwijkt, zou moeten opvallen.  Gedrag, norm van de wijk en tijdstip, dit veroorzaakt een onderbuik gevoel en maakt dat de situatie verdacht is.  Wat doet u? Waarnemen, aanspreken, 112 bellen en op de app groep zetten. Wat kun je doen? De persoon uit de anonimiteit halen, vriendelijk aanspreken.  Signalement doorgeven, looprichting.  Kenteken.  Wanneer bel je 112? Levensbedreigende situaties en verdachte situaties die nu plaats vinden.  0900 8844 bij de overige meldingen.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Publicatieborden

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga heeft  in december 2013 publicatieborden geplaatst in de dorpen.

Er zijn 3 borden geplaatst:

 • bij de entree van Scherpenzeel,

 • bij de entree van Munnekeburen en

 • op de viersprong bij de scholen in Munnekeburen.

De borden zijn bedoeld voor aankondiging van activiteiten in de Groote Veenpolder. Verenigingen, belangengroepen e.d. binnen de Groote Veenpolder kunnen hier gebruik van gaan maken.

P.B. heeft het reglement en het aanvraagformulier voor het gebruik van de publicatieborden rond. Dit staat op Veenletters.nl, onder het kopje PB. Hier kan het formulier worden gedownload en opgestuurd worden naar pl.bel.sms@gmail.com. Alle informatie vindt u op het reglement.

Plaatselijk Belang hoopt dat er veelvuldig gebruik van de borden gaat worden!

Download hier uw formulier!

 

 

 

 

Notulen jaarvergadering PB-SMS

 

1.

Opening

Reinier opent de vergadering

Er gaan presentielijsten gaan rond onder aanwezige leden.

 

2.

Vaststellen agenda
Er is een kleine wijziging:

-          Nieuw punt op de agenda: ouderenwerk Timpaan: Wimke van der Veen (punt) 4

-          Geen inbreng vanuit de leden

 

3.

Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2016

De notulen waren uitgeprint voor inzage, maar zijn helaas niet aanwezig. Ze kunnen nagelezen worden op de website van de Veenletters. De notulen staan geprojecteerd op het grote scherm zodat men dit kan lezen.  Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.

 

4.

Ouderenwerkwerk Wimke van der Veen
Wimke van der Veen werkt bij Timpaan ouderenwerk, waar zij ouderenadviseur is. Ze gaat op huisbezoek bij ouderen en onderzoekt wat hun wensen zijn.

Er zijn ook seniorenvoorlichters, die ouderen kunnen bijstaan bij praktische dagelijkse administratieve zaken.  Ook voert Timpaan activerende huisbezoeken uit met als doen mensen te ondersteunen die op pad willen blijven gaan. Tot slot voert Timpaan ook preventief huisbezoek uit. Ze gaan langs bij mensen van 75 jaar en ouder die nog op zichzelf wonen. Zij doen dit mede op verzoek van de gemeente. Er wordt gekeken waar deze ouderen tegenaan lopen en waar behoefte aan is. De ouderenadviseur stuurt een brief en belt een week of twee later, met de vraag of ze langs mogen komen.  Enerzijds om informatie te verkrijgen van ouderen, anderzijds om ook informatie te bieden aan ouderen. Ook geven ze voorlichting over wat de gemeente kan doen voor de ouderen.

Wimke geeft aan dat er folders liggen en beschikbaar zijn.

Reinier bedankt Wimke voor haar toelichting op hun werkzaamheden.

 

5.

Jaarverslag 2016

Rina neemt het woord en licht het jaarverslag toe.

Rina geeft aan waar het PB SMS zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. Het jaarverslag is in te zien op de website van de Veenletters.  Er zijn geen vragen vanuit de leden.

 

 

6.

Verslag van de penningmeester

Het financiële verslag ligt ter inzage voor de leden. De penningmeester (Sandra Loek) is niet aanwezig dus Thea Stornebrink neemt het woord namens Sandra. Thea benoemt de saldo’s op de lopende en de spaarrekening. Ate Zijlstra vraagt wat nu het totaalkapitaal is en Reinier geeft aan dat dit 15.000 euro is. Ate Zijlstra vraagt zich af wat dan het verschil is met het beginsaldo op 1 januari 2016. Nico van Wegen vraagt wat het Mienskipfonds precies is en wij geven aan dat dit bedoeld/gebruikt is voor het onderzoeken van haalbaarheid van herbestemming van de Veehandel. Er is vervolgens nog een vraag over wat de reden precies was dat dit niet haalbaar bleek. Dit wordt toegelicht.

 

 

 

7.

Verslag van de kascontrole commissie

Harrie Olthof en Anja Dragt hebben de kascontrole gedaan en Harrie geeft aan dat dit in orde was. De toename van het kapitaal heeft met name te maken met de ontvangen subsidie van het Mienskipsfonds en het lijkt hem logisch dat dit niet meteen is uitbesteed.

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de kascontrole samen met Anja Dragt.  Hendrik Knol meldt zich hiervoor aan.  

 

 

8.

Bestuursverkiezing

Dit jaar treden twee bestuursleden uit en Thea Stornebrink komt ons versterken. Jeroen Boezerooij is afgetreden. Alie Jonkman treedt ook uit en we bedanken Alie voor haar inzet. Als dank wordt een bloemetje overhandigd door Thea en Reinier namens het bestuur.

Rina Veenstra is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, hetzelfde geldt voor Gerard Hetebrij en Reinier de Jong. De aanwezige leden zijn akkoord  waardoor zij alle drie lid blijven van het bestuur.

 

 

9.

Mededelingen van het bestuur

Ø  Entree dorpen verfraaien

Helaas hebben we dit nog niet kunnen realiseren. We willen graag stalen plantenbakken plaatsen aan het begin van de dorpen, in samenwerking met Geralt Hoogkamp en Gerald Thomas. We zijn ook nog in overleg met de gemeente w.b. haalbaarheid van dit plan.

Ø  Kanoroute Scheene

Het PB (en SBB) zijn benaderd door de SOV of we iets voelen voor een kleine kanoroute in en rond de Scheene. We zijn momenteel met elkaar de mogelijkheden aan het onderzoeken. Ate Zijlstra merkt op dat hij het nog steeds jammer vindt dat er niets gedaan is met de wens om de al bestaande grote kanoroute (en steigers) op te knappen. Nico van Wegen licht toe dat er juist ook belang is bij een nieuwe kortere kanoroute en dat het onderhouden van de al bestaande kanoroute om verschillende redenen niet haalbaar is. Het nieuwe idee van een kortere kanoroute is een mooi idee en Nico licht dit verder toe.  Rina geeft aan dat we hopen als PB SMS nu te laten zien dat we de kanoroute als aandachtspunt hebben en ook zeker het belang zien van het hebben van een dergelijke voorziening in en nabij de dorpen.

Ø  Schoonmaakavond 12 april 2017

12 april gaan we met vrijwilligers langs de dorpen om alle bermen/dorpen weer netjes te krijgen. Leden kunnen zich aanmelden bij Alie Jonkman en Sippie Schaap.

Ø  Kuiertocht: 3 juni 2017

Dit jaar komt de PS Kuiertocht in onze omgeving. We hebben vrijwilligers gevraagd en zijn nog op zoek naar meer. Zij kunnen zich via het Plaatselijk Belang aanmelden. We hopen dat dit een succesvolle dag wordt.

Ø  Speeltuin Munnekeburen

We zijn al enige tijd bezig om een mooie speeltuin te realiseren. Twee weken terug is een plan gepresenteerd aan o.a. de buurtbewoners. We laten een ontwerp zien.  Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken. Er zijn bewoners die niet heel blij zijn met het aantal camperplaatsen. Nadere informatie volgt.

Ø  WhatsApp (WA) buurtpreventie

Als het goed is heeft iedereen een briefje in de bus gehad met een oproep voor deelname aan de WA buurtpreventie. Anja Dragt en Jeroen Boezerooij hebben zich aangemeld als coördinatoren. Mensen kunnen zich bij hen of ons als PB aanmelden.

 

 

10.

Wijkagent Leontien Koehoorn en Jan Kroezen

Leontien geeft aan dat ze helaas gaat aftreden per 1 juli 2017. Ze heeft het gebied als ontzettend leuk ervaren en de contacten ook als prettig en waardevol ervaren.

Het valt op dat de incidenten gelijk blijven; 19 in totaal (in SMS), waarvan er 11 keer een verdachte situatie is gemeld. Mogelijk ook voortvloeiend uit de WA preventiegroepen. De 11 meldingen hebben ook geleid tot inzet van de politie. Wat niet altijd goed loopt is dat de melder goed teruggekoppeld wordt door de politie. Leontien geeft aan dat dit wel een punt van aandacht bij de politie is.

Er is 6 keer een melding gedaan omtrent parkeeroverlast in Scherpenzeel en er waren 2 overige meldingen

Qua meldingen en incidenten is er geen abnormale stijging, ook niet qua woninginbraken, de veiligheid is hier heel goed.

Parkeerproblemen: wat opvalt is dat er wel veel plekken leeg zijn, toch parkeert iedereen voor de deur. Begrijpelijk maar dat veroorzaakt juist problemen. Leontien heeft geprobeerd om een stukje in de Veenletters te zetten en mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, maar dit leverde niet veel verbetering. Er zijn 8 controles gedaan en uiteindelijk 4 bekeuringen uitgeschreven. In april  zijn er 6 controles gedaan en zijn er geen excessen meer geconstateerd. Daarna zijn er ook geen klachten meer geweest over het parkeren.

Er is een ‘App test’ gedaan n.a.v. de presentatie ‘verdacht gedrag’ van vorig jaar. Collega’s van de politie hebben zich als verdachten opgesteld in de wijk. Binnen 5 minuten werd dit door bewoners opgemerkt en is ook 112 gebeld. De melding is op de groepsapp gezet en binnen een kwartier hadden ze de verdachte te pakken. Dit is later ook beloond vanuit de gemeente met een taart.

Morgen (do 30 maart) is de aftrap van de

Jan Kroezen introduceert zichzelf als de nieuwe wijkagent. /Hij is te bereiken door te bellen met 09008844 en te vragen om een terugbel verzoek, bij spoed uiteraard 112 bellen. Jan Kroezen werkt drie dagen per week. Wij heten hem welkom.

 

 

 

11.

Rondvraag

Ø  Ate Zijlstra: heeft een vraag over kruising grindweg en PS weg, hij vraagt zich af of de oversteekplaats voor fietsers veilig genoeg is. Wij kunnen daar als PB wat mee als er meerdere klachten over komen. We zullen het meenemen in de bestuursvergadering. De wijkagent vraagt zich af wat er precies gevaarlijk is. De politie geeft aan dat er weinig gebeurt qua ongevallen. (gelukkig). Soms is de kruising ook onoverzichtelijk door hoge begroeiing .

Ø  Jacob de Wolff: geeft aan dat het hele picknickbankje bij Ale Bakkers bruggetje is ingestort. Wij zullen hier achteraan.

Ø  Jacob de Wolff : vraagt zich ook af of de plek van de herdenking op 4 mei op de Zeedijk nog wel veilig is. Het is midden op de weg. We kunnen echter niet de hele weg afsluiten. Wel worden er borden geplaatst. We hopen dat dat dit jaar opnieuw veilig kan. Jack Jongebloed geeft namens de gemeente aan dat we hier ook met de gemeente over in conclaaf kunnen treden.

Ø  Sippie Schaap: vraagt zich af of  het een idee is om de informatie over Timpaan ouderenwerk in de Veenletters te zetten. Immy Sloot geeft aan dat dit kan voor 3 april.

Ø  Marion Dijkstra: vraagt zich af of de bomen voor de kerk blijven staan. Ze wil een oprit maken en de bomen staan in de weg. Dit is gemeentegrond en dus moet zij dit bij de gemeente aangeven/vragen.

Ø  Fokke Bron: wil weten waar de bloembakken komen en wie het gaat onderhouden. Het is bij de entrees van de dorpen, onderhoud moet nog over nagedacht worden. De zorg vanuit de aanwezigen is dat de bakken vervolgens niet worden onderhouden. Uiteraard is dit niet de bedoeling.

 

 

 

 

 

12

Wat verder ter tafel komt

Ton Mulder vanuit gemeente: Attendeert op een informatieavond ‘Politiek Actief’ op 12 april. Tevens attendeert hij het PB op de inspiratiesessies voor de ‘Omgevingsvisie’ op 11 en 18 april en roept het bestuur op om hierbij aanwezig te zijn.

 

12.

Presentatie dorpenvisie en duofiets

Ø  Na een introductiefilmpje wordt zowel de nieuw aangeschafte duofiets als de dorpenvisie gepresenteerd.

Ø  De (elektrische) duofiets  zal bij de Zonneroos worden gestald. Inwoners van de drie dorpen kunnen deze fiets gratis lenen. De fiets is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, maar wel nog willen genieten van een fietstocht.

Ø  Er is langere tijd gewerkt aan de ‘Dorpenvisie’ die nu klaar is en wordt gepresenteerd aan de leden. Er wordt een eerste exemplaar overhandigd aan Jack Jongebloed. De werkgroep, bestaande uit inwoners en bestuursleden van het PB worden bedankt voor hun inzet met een attentie en een applaus.  Vervolgens worden de  ‘Dorpenvisies’ uitgedeeld onder alle aanwezigen.

 

 

13.

Sluiting

We hadden de ledenvergadering graag nog officieel willen afsluiten en aanwezigen willen bedanken. Helaas moesten we het pand verlaten wegens een kleine brand die in de keuken ontstond. Gelukkig bleef iedereen rustig en kon men snel en ongedeerd buiten komen. De brandweer was snel ter plekke en gelukkig zijn er verder geen mensen gewond geraakt.

 

 

 

 

 

 

 Mede mogelijk gemaakt door